Ankarsrum Vegatable Cutter 매뉴얼

Ankarsrum Vegatable Cutter
9.7 · 1
PDF 매뉴얼
 · 2 페이지
영어
매뉴얼Ankarsrum Vegatable Cutter

VEGETABLE CUTTER

Grönsaksskärare

Grønnsakskutter

Grøntsagssnitter

Vihannesleikkuri

Gemüseschneider

Tranchoir à légumes

Rebandor de verduras

Tagliaverdure

Овощерезка

1
4
7
10
13
2
5
8
11
14
3
6
9
12

ENGLISH

VEGETABLE CUTTER

Assembly
Fit the vegetable cutter onto the machine,
g. 1-8.
Use
Select the drum according to what is to be
grated or sliced. The vegetable cutter comes
with three drums:
The medium coarse grating drum is used for
root vegetables and other raw vegetables,
almonds and other nuts for baking, fruit and
cheese, g. 9
The slicing drum is used for potatoes, onions,
root vegetables, fruit and vegetables, g. 10.
The coarse grating drum is used for root and
other vegetables or fruit for soups and pies,
almonds and other nuts, chocolate, cheese
and cheese rinds, g. 11
There are three additional drums that can be
purchased separately, g. 12-14.
Cleaning
All parts are dishwasher safe.

SVENSKA

GRÖNSAKSSKÄRARE

Montering
Montera grönsaksskäraren på maskinen,
bild 1-8.
Användning
Välj trumma beroende på vad som skall rivas
eller skivas. Med grönsaksskäraren följer tre
trummor:
Medelgrov rivtrumma används till rotfrukter,
grönsaker för råkost, mandel och nötter för
bakning, frukt och ost, bild 9
Skivtrumman används till potatis, lök, rotfruk-
ter, frukt och grönsaker, bild 10.
Grov rivtrumma används till rotfrukter, grön-
saker och frukt för soppor och pajer, mandel,
nötter och choklad, ost och ostkanter, bild 11
Det nns tre extra trummor som kan köpas till
separat, bild 12-14.
Rengöring
Alla delar kan maskindiskas.

www.ankarsrum.com

PRODUCT NO: 920 900 043
Keep these instructions
Spara dessa instruktioner
Ta vare på disse anvisningene
Gem instruktionerne
Säilytä nämä ohjeet
Bewahren Sie diese Anweisungen auf
Conservez ces instructions
Conserve estas instrucciones
Conservare le presenti istruzioni
Сохраните инструкцию
Read the safety instructions in the manual
before use.
Läs säkerhetsföreskrifterna I manualen
innan användning.
Les sikkerhetsforskriftene i håndboken
før bruk.
s sikkerhedsforskrifterne i brugsanvis-
ningen før brug.
Lue käyttöohjeen turvallisuusohjeet, ennen
kuin käytät laitetta.
Lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheits-
anweisungen in dem Handbuch.
Lisez les consignes de sécurité du manuel
d'instruction avant d'utiliser l'appareil.
Lea las instrucciones de seguridad
incluidas
en el manual antes de usar la máquina.
Leggere le istruzioni di sicurezza prima
dell'uso.
Перед использованием ознакомьтесь
с инструкцией по безопасности.
NO: 920 000 134 REV. 1

여기에서 Ankarsrum Vegatable Cutter에 대한 매뉴얼을 무료로 보십시오. 이 매뉴얼은 카테고리 기타 주방용품에 속하며 9.7 평균을 가진 1 사람들의 평가를 받았습니다. 이 매뉴얼은 다음 언어로 제공됩니다: 영어. Ankarsrum Vegatable Cutter에 대해 질문이 있습니까? 아니면 도움이 필요하십니까? 여기에 질문하십시오.

도움이 필요하십니까?

Ankarsrum 에 대해 질문이 있고, 그에 대한 답을 설명서에서 찾을 수 없나요? 여기에서 질문하십시오. 문제와 귀하의 질문에 대한 명확하고 포괄적인 설명을 제공하십시오. 귀하의 문제와 질문에 대해서는 다른 Ankarsrum 소유자가 더 쉽게 좋은 답변을 제공할 수 있습니다.

질문 수: 0

일반사항
Ankarsrum
Vegatable Cutter | 930.900.043
기타 주방용품
7350061080361
영어
사용자 매뉴얼 (PDF)
특징
상품 색상Stainless steel, White
호환성AKM 6220
하우징 재질Metal, Plastic
더 보기

설명서에서 질문에 대한 답을 찾을 수 없습니까? 아래 Ankarsrum Vegatable Cutter에 대해서 FAQ에서 질문에 대한 답변을 찾을 수 있습니다.

귀하의 질문이 목록에 없습니까? 여기에 질문하십시오.

결과 없음