Einhell RT-CS 165 매뉴얼

Einhell RT-CS 165
9 · 1
PDF 매뉴얼
 · 72 페이지
영어
매뉴얼Einhell RT-CS 165

Art.-Nr.: 43.309.10 I.-Nr.: 01029

RT-CS 165

k
Originalbetriebsanleitung
Handkreissäge
t
Original operating instructions
Hand-held Circular Saw
p
Mode d’emploi d’origine
Scie circulaire portable
C
Istruzioni per l’uso originali
Sega circolare manuale
lL
Original betjeningsvejledning
Håndrundsav
U
Original-bruksanvisning
Handcirkelsåg
Bf
Originalne upute za uporabu
Ručna kružna pila
4
Originalna uputstva za upotrebu
Ručna kružna testera
j
Originální návod k obsluze
Ruční kotoučová pila
W
Originálny návod na obsluhu
laserovej ručnej kotúčovej píly
Anleitung_RT_CS_165_SPK1:_ 24.06.2009 15:47 Uhr Seite 1

여기에서 Einhell RT-CS 165에 대한 매뉴얼을 무료로 보십시오. 이 매뉴얼은 카테고리 톱에 속하며 9 평균을 가진 1 사람들의 평가를 받았습니다. 이 매뉴얼은 다음 언어로 제공됩니다: 영어. Einhell RT-CS 165에 대해 질문이 있습니까? 아니면 도움이 필요하십니까? 여기에 질문하십시오.

도움이 필요하십니까?

Einhell 에 대해 질문이 있고, 그에 대한 답을 설명서에서 찾을 수 없나요? 여기에서 질문하십시오. 문제와 귀하의 질문에 대한 명확하고 포괄적인 설명을 제공하십시오. 귀하의 문제와 질문에 대해서는 다른 Einhell 소유자가 더 쉽게 좋은 답변을 제공할 수 있습니다.

질문 수: 0

일반사항
Einhell
RT-CS 165 | 4330910
4006825537529
영어
사용자 매뉴얼 (PDF)
에너지 관리
입력 전력1200 와트
AC 입력 전압230 볼트
AC 입력 주파수50 헤르츠
전력공급원AC
성능
90도 컷팅시 깊이54 밀리미터
45도 컷팅시 깊이40 밀리미터
공회전 속도(최대)5200 분당 회전수
날의 지름165 밀리미터
톱니 수24
무게 및 크기
무게3700 g
너비243 밀리미터
깊이390 밀리미터
높이285 밀리미터
패키지 무게5000 g
블레이드의 두께16 밀리미터
포장 내용물
톱날 포함
기타기능
다이아몬드 디스크
특징
상품 색상빨강
더 보기

설명서에서 질문에 대한 답을 찾을 수 없습니까? 아래 Einhell RT-CS 165에 대해서 FAQ에서 질문에 대한 답변을 찾을 수 있습니다.

귀하의 질문이 목록에 없습니까? 여기에 질문하십시오.

결과 없음