Panasonic SC-BTT560 매뉴얼

Panasonic SC-BTT560
8.8 · 2
PDF 매뉴얼
 · 56 페이지
영어
매뉴얼Panasonic SC-BTT560
2
VQT4Q16

Mjere opreza

UPOZORENJE
Uređaj
Da biste sprijili rizik od para, strujnog udara ili tećenja proizvoda,
• Uređaj nemojte izlagati kiši, vlazi, kapanju ili prskanju.
• Na uređaj nemojte stavljati posude s tekućinom, kao što su vaze.
• Koristite samo preporučeni pribor.
• Nemojte uklanjati poklopce.
• Nemojte sami popravljati uređaj. Servisiranje povjerite
stručnom osoblju.
• Pazite da u uređaj ne dospiju metalni predmeti.
• Nemojte stavljati teške predmete na ovaj uređaj.
Kabelzanapajanjeizmjeničnomstrujom
Da biste sprijili rizik od para, strujnog udara ili tećenja proizvoda,
• Provjerite odgovara li napon mreže naponu navedenom na
ovom uređaju.
• Utikač umetnite u strujnu utičnicu.
• Kabel nemojte vući, savijati ili na njega stavljati teške predmete.
• Nemojte dirati utikač mokrim rukama.
• Pri iskopčavanju utikač držite za kućište.
• Nemojte koristiti oštećeni utikač ili strujnu utičnicu.
Utikač se koristi za isključivanje uređaja.
Uređaj postavite tako da se kabel za napajanje odmah može
izvući iz strujne utičnice.
Malipredmet
• Memorijsku karticu čuvajte izvan dohvata djece da je ne bi
progutala.
• Držite vijke izvan dohvata djece da ih ne bi progutala.
OPREZ
Uređaj
• U ovom se uređaju koristi laser. Upotreba kontrola,
podešavanje ili izvođenje postupaka koji nisu navedeni u ovim
uputama mogu dovesti do izlaganja opasnom zračenju.
• Na uređaj nemojte stavljati izvore otvorenog plamena, kao što
su upaljene svijeće.
• Mobilni telefoni mogu izazvati radijske smetnje za vrijeme
korištenja uređaja. Ako se pojave takve smetnje, povećajte
udaljenost između uređaja i mobilnog telefona.
• Ovaj je uređaj namijenjen za uporabu u umjerenim klimatskim
uvjetima.
Postavljanje
Uređaj postavite na ravnu površinu.
Da biste sprijili rizik od para, strujnog udara ili tećenja proizvoda,
• Uređaj nemojte postaviti u ormar, ugrađeni ormarić ili u drugi
skučeni prostor. Uređaj mora biti na dobro prozračenom mjestu.
• Ventilacijske otvore uređaja nemojte zaklanjati novinama,
stolnjacima, zavjesama i sličnim predmetima.
• Uređaj nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti, visokim
temperaturama, visokoj vlazi i prekomjernim vibracijama.
Zvučnik
• Koristitesamoisporučenezvučnike
Glavna jedinica i isporučeni zvučnici smiju se koristiti samo
na način naveden u ovim uputama za uporabu. Inače može
doći do oštećenja pojačala i/ili zvučnika te rizika od požara.
Ako dođe do oštećenja ili ako se pojave iznenadne promjene u
radu uređaja, obratite se kvaliciranom serviseru.
• Pazite da ne biste unakrsno spojili žice zvučnika (kratki spoj) ili
okrenuli njihov polaritet jer to može dovesti do oštećenja zvnika.
• Kada ga prenosite, držite zvučnik čvrsto da vam ne bi ispao i
ozlijedio vas.
• Možete oštetiti zvučnike i skratiti njihov vijek trajanja ako dulje
vrijeme glasno reproducirate zvuk.
• Nemojte dodirivati prednji dio zvučnika. Uhvatite bočne dijelove.
• Zvučnike postavite na ravne, sigurne površine.
• Da biste izbjegli ozlijede uzrokovane padom ili ispadanjem
zvučnika, kabele zvučnika pažljivo postavite tako da se ne
spotaknete o njih ili ih ne zakačite.
• Nemojte stati na zvučnike. Budite oprezni u blizini djece.
Baterije
Pogrešno rukovanje baterijama može prouzročiti curenje
elektrolita, što može izazvati požar.
• U slučaju nepravilne zamjene baterije postoji opasnost od
eksplozije. Baterije zamijenite isključivo onom vrstom koju
preporučuje proizvođač.
• Ako želite odložiti baterije, obratite se nadležnim lokalnim
tijelima ili dobavljačima i raspitajte se o pravilnom načinu
odlaganja.
• Nemojte miješati stare i nove baterije ili različite vrste baterija.
• Nemojte zagrijavati ni izlagati otvorenom plamenu.
• Baterije nemojte ostavljati dulje vrijeme u vozilu sa zatvorenim
vratima i prozorima ako je vozilo izloženo izravnoj sunčevoj
svjetlosti.
• Nemojte rastavljati ili izazvati kratki spoj.
• Nemojte ponovno puniti alkalne ili manganske baterije.
• Nemojte koristiti baterije ako je zaštitni sloj oguljen.
Ako daljinski upravljač ne namjeravate upotrebljavati dulje
vrijeme, izvadite baterije. Spremite ih na hladno, tamno mjesto.
Bežično LAN-povezivanje
Pri korištenju ovog uređaja ili bežičnog LAN-prilagodnika, trebate
se pridržavati sljedećih ograničenja. Ovih ograničenja morate biti
svjesni prije korištenja uređaja.
Tvrtka Panasonic ne preuzima odgovornost za slučajna oštećenja
koja mogu nastati zbog nepoštivanja ovih ograničenja ili zbog bilo
kakvih uvjeta pri uporabi ili pogrešnoj uporabi ovih uređaja.
• Podacikojiseprenoseiliprimajuradiovalovimamogubiti
presretaniilinadzirani.
• OvajuređajibežičniLAN-prilagodniksadržeosjetljive
elektroničkekomponente.
Ove uređaje upotrebljavajte na način koji je predviđen te
slijedite sljedeće upute:
Uređaje ne izlažite visokim temperaturama ili izravnoj
sunčevoj svjetlosti.
Uređaje ne savijajte i ne izlažite ih jakim udarcima.
Uređaje držite podalje od vlage.
Uređaje ne rastavljajte i ne mijenjajte ni na koji način.
Izjavaosukladnosti
Tvrtka Panasonic Corporation ovime izjavljuje da je ovaj
proizvod u skladu s nužnim zahtjevima i ostalim važećim
odredbama Direktive 1999/5/EZ.
Kupci mogu preuzeti kopiju originalne izjave za naše
R&TTE proizvode na sljedećem web-mjestu:
http://www.doc.panasonic.de
Kontakt ovlaštenog predstavnika:
Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonicov centar
za ispitivanje, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Njemačka
Ovaj je proizvod namijenjen za komercijalnu uporabu.
(Kategorija 3) Ovaj je proizvod namjerno povezan s
pristupnom točkom WLAN od 2,4 GHz.
2
VQT4Q16

Precautions

Unit
To reduce the risk of fire, electric shock or product damage,
Do not expose this unit to rain, moisture, dripping or splashing.
Do not place objects filled with liquids, such as vases, on this unit.
Use only the recommended accessories.
Do not remove covers.
Do not repair this unit by yourself. Refer servicing to qualified
service personnel.
Do not let metal objects fall inside this unit.
Do not place heavy items on this unit.
AC mains lead
To reduce the risk of fire, electric shock or product damage,
Ensure that the power supply voltage corresponds to the
voltage printed on this unit.
Insert the mains plug fully into the socket outlet.
Do not pull, bend, or place heavy items on the lead.
Do not handle the plug with wet hands.
Hold onto the mains plug body when disconnecting the plug.
Do not use a damaged mains plug or socket outlet.
The mains plug is the disconnecting device.
Install this unit so that the mains plug can be unplugged from the
socket outlet immediately.
Small object
Keep the Memory Card out of reach of children to prevent
swallowing.
Keep the screws out of reach of children to prevent swallowing.
Unit
This unit utilizes a laser. Use of controls or adjustments or
performance of procedures other than those specified herein
may result in hazardous radiation exposure.
Do not place sources of naked flames, such as lighted candles,
on this unit.
This unit may receive radio interference caused by mobile
telephones during use. If such interference occurs, please
increase separation between this unit and the mobile
telephone.
This unit is intended for use in moderate climates.
Placement
Place this unit on an even surface.
To reduce the risk of fire, electric shock or product damage,
Do not install or place this unit in a bookcase, built-in cabinet or
in another confined space. Ensure this unit is well ventilated.
Do not obstruct this unit’s ventilation openings with
newspapers, tablecloths, curtains, and similar items.
Do not expose this unit to direct sunlight, high temperatures,
high humidity, and excessive vibration.
Speaker
Use only supplied speakers
The main unit and supplied speakers are to be used only as
indicated in these operating instructions. Failure to do so may lead
to damage to the amplifier and/or the speakers, and may result in
the risk of fire. Consult a qualified service person if damage has
occurred or if you experience a sudden change in performance.
Be careful not to cross (short-circuit) or reverse the polarity of
the speaker wires as doing so may damage the speakers.
Hold the speaker firmly to avoid injury by dropping the speaker
when carrying.
You can damage your speakers and shorten their useful life if
you play sound at high levels over extended periods.
Do not touch the front area of the speakers. Hold by the sides.
Place speakers on flat, secure surfaces.
To avoid injury by falling or dropping the speaker, place the
speaker cables with care not to stumble or hook.
Do not stand on the speaker. Be cautious when children are near.
Batteries
Mishandling of batteries can cause electrolyte leakage and may
cause a fire.
Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace
only with the type recommended by the manufacturer.
When disposing the batteries, please contact your local
authorities or dealer and ask for the correct method of disposal.
Do not mix old and new batteries or different types at the same time.
Do not heat or expose to flame.
Do not leave the battery(ies) in a car exposed to direct sunlight
for a long period of time with doors and windows closed.
Do not take apart or short circuit.
Do not recharge alkaline or manganese batteries.
Do not use batteries if the covering has been peeled off.
Remove batteries if you do not intend to use the remote control for
a long period of time. Store in a cool, dark place.
The following limits are in place regarding the usage of this unit or
Wireless LAN Adaptor. You must be aware of these limits before
using these devices.
Panasonic will in no way be responsible for any incidental damage
which may arise due to a failure to obey these limits, or to any
condition of use or disuse of these devices.
Data transmitted and received over radio waves may be
intercepted and monitored.
This unit and Wireless LAN Adaptor contain delicate
electronic components.
Please use these devices in the manner in which they were
intended and follow the following points:
Do not expose these devices to high temperatures or direct
sunlight.
Do not bend, or subject these devices to strong impacts.
Keep these devices away from moisture.
Do not disassemble or alter these devices in any way.
WARNINGCAUTIONWireless LAN connection
Declaration of Conformity (DoC)
Hereby, “Panasonic Corporationdeclares that this product is in
compliance with the essential requirements and other relevant
provisions of Directive 1999/5/EC.
Customers can download a copy of the original DoC to our
R&TTE products from our DoC server:
http://www.doc.panasonic.de
Contact to Authorized Representative:
Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing
Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
This product is intended for general consumer. (Category 3)
This product on purpose to connect to access point of 2.4 GHz
WLAN.
SC-BTT560&500&460&400EBEP-VQT4Q16_mst.book 2 ページ 2012年12月3日 月曜日 午前10時25分

매뉴얼

여기에서 Panasonic SC-BTT560에 대한 매뉴얼을 무료로 보십시오. 이 매뉴얼은 카테고리 홈 시네마 세트에 속하며 8.8 평균을 가진 2 사람들의 평가를 받았습니다. 이 매뉴얼은 다음 언어로 제공됩니다: 영어. Panasonic SC-BTT560에 대해 질문이 있습니까? 아니면 도움이 필요하십니까? 여기에 질문하십시오.

도움이 필요하십니까?

Panasonic SC-BTT560에 대해 질문이 있고, 그에 대한 답을 설명서에서 찾을 수 없나요? 여기에서 질문하십시오. 문제와 귀하의 질문에 대한 명확하고 포괄적인 설명을 제공하십시오. 귀하의 문제와 질문에 대해서는 다른 Panasonic SC-BTT560 소유자가 더 쉽게 좋은 답변을 제공할 수 있습니다.

질문 수: 0

Panasonic SC-BTT560 설명서

아래에서 Panasonic SC-BTT560의 제품 사양과 설명서 사양을 찾을 수 있습니다.

일반사항
브랜드 Panasonic
모델 SC-BTT560
제품 홈 시네마 세트
EAN 5025232726639
언어 영어
파일 형식 사용자 매뉴얼 (PDF)
광학드라이브
DVD 플레이어/레코더 포함 블루레이 플레이어
지원 디스크 유형 BD,BD-R,BD-R DL,BD-RE,BD-RE DL,BD-ROM,CD,CD-R,CD-RW,DVD,DVD+R,DVD+R DL,DVD+RW,DVD-R,DVD-R DL,DVD-RW
광 디스크 수 1 디스크
공급 기구(로딩 메카니즘) 트레이
재생 디스크 포맷 Blu-Ray video,CD audio
기타기능
하드 드라이브 내장
Apple 도킹 호환 iPhone,iPod
지원 이미지 포맷 JPG,MPO
다중채널 디코딩
CD-RW 재생
DVD 레코더
MP3 재생
x.v.Color 지원
깊은 색상 지원
통합 TV 튜너
저장 미디어
통합 카드 리더
호환 메모리 카드 SD,SDHC,SDXC
비디오
3D 호환성
압축 포맷 AVCHD,H.264,MKV,MPEG2,MPEG4
FULL HD급
아날로그 신호 형식 시스템 NTSC,PAL
2D-3D 변환
비디오 업스케일링
오디오
실효 출력 1000 와트
오디오 출력 채널 5.1 채널
내장 오디오 디코더 Dolby Digital,Dolby Digital Plus,Dolby Pro Logic II,Dolby TrueHD,DTS-HD Master Audio
고조파 왜곡율 10 퍼센트
지원되는 오디오 형식 AAC,FLAC,MP3,WAV,WMA
이퀄라이저
오디오 반환 채널 (ARC)
라디오
FM 라디오
지원 주파수대 FM
RDS 튜너 포함
자동 주파수 선국 선택수 30
프론트 스피커
전면 스피커 유형 양방향
전면 스피커 RMS 전력 370 와트
전면 스피커 임피던스 3 Ω
센터 스피커
센터 스피커 유형 양방향
중앙 스피커 전력 180 와트
중앙 스피커 임피던스 3 Ω
위성 스피커
위성 스피커 유형 양방향
위성 RMS 전력 250 와트
위성 갯수 2
위성 스피커 임피던스 3 Ω
무선 위성 스피커
서브 우퍼
서브우퍼 RMS 출력 200 와트
무선 서브 우퍼 -
서브우퍼 드라이버 직경(인치) 6.299 "
서브 우퍼 임피던스 3 Ω
기술 상세 특성
상품 색상 실버
가라오케
USB 다이렉트 재생
iPod/iPhone 도크
DLNA(Digital Living Network Alliance) 인증
인증서
가전​​ 제어 (CEC) VIERA Link
네트워킹
WLAN 커넥션
이더넷/랜 연결
포장 내용물
핸드헬드 리모컨
수동
포트 & 인터페이스
HDMI 입력 2
HDMI 출력 수 1
스카드 단자량 0
USB 포트 수 2
컴포넌트 비디오(YPbPr/YCbCr) 출력 0
S비디오 아웃 0
디지털 오디오 동축 입력 0
디지털 오디오 광학 입력 1
디지털 오디오 광학 출력 0
이더넷 랜(RJ-45) 단자량 1
디지털 오디오 동축 출력 0
AUX 입력
USB 버전 2.0
무게 및 크기
본체 크기 (WxDxH) 460 x 279.3 x 40 밀리미터
본체 무게 3000 g
전방 스피커 크기(가로X세로X높이) 270 x 270 x 1185 밀리미터
전면 스피커 무게 2450 g
센터 스피커 크기 (WxDxH) 280 x 78 x 86 밀리미터
중앙 스피커 무게 670 g
위성 스피커 크기 (WxDxH) 80 x 75 x 143 밀리미터
위성 스피커 무게 480 g
서브 우퍼 크기 (WxDxH) 180 x 300 x 406 밀리미터
서브 우퍼 무게 4300 g
에너지 관리
전력 소비(일반) 89 와트
전력 소비(대기) 0.1 와트
AC 입력 주파수 50 헤르츠
AC 입력 전압 220-240 볼트
더 보기

자주 묻는 질문

설명서에서 질문에 대한 답을 찾을 수 없습니까? 아래 Panasonic SC-BTT560에 대해서 FAQ에서 질문에 대한 답변을 찾을 수 있습니다.

귀하의 질문이 목록에 없습니까? 여기에 질문하십시오.

결과 없음