Siemens VSZ2NC101 매뉴얼

Siemens VSZ2NC101
8.2 · 1
PDF 매뉴얼
 · 50 페이지
영어
매뉴얼Siemens VSZ2NC101

VLHPHQVKRPHFRPZHOFRPH

5HJLVWHU\RXUSURGXFWRQOLQH
GH *HEUDXFKVDQOHLWXQJHQ ,QVWUXFWLRQPDQXDOIU 0RGHG·HPSORLQO *HEUXLNVDDQZLM]LQJGD %UXJVDQYLVQLQJQR %UXNVDQYLVQLQJVY %UXNVDQYLVQLQJÀ .l\WW|RKMHHV ,QVWUXFFLRQHVGHXVRSW ,QVWUXo}HVGHVHUYLoRHO ƝƱƴưƬƲƾǃƽƫƿƴƾWU .XOODQ×PN×ODYX]XSO ,QVWUXNFMDREVãXJLKX +DV]QiODWLXWDVtWiVEJ ǮȅǻȂǻȈȃȚȂǻȎȊȉȍȋȀǼǻUR ,QVWUXFŘLXQLGHXWLOL]DUH
DU

VS Z2...

%6++DXVJHUlWH*PE+
&DUO:HU\6WUDH
0QFKHQ*(50$1<
5HSDUDWXUDXIWUDJXQG%HUDWXQJEHL6W|UXQJHQ
' 
$ 
&+ 
'LH.RQWDNWGDWHQDOOHU/lQGHUÀQGHQ6LHLP
EHLOLHJHQGHQ.XQGHQGLHQVW9HU]HLFKQLV
ZZZVLHPHQVKRPHFRP

+HUJHVWHOOWYRQ%6++DXVJHUlWH*PE+XQWHU0DUNHQOL]HQ]GHU6LHPHQV$*
0DQXIDFWXUHGE\%6++DXVJHUlWH*PE+XQGHU7UDGHPDUN/LFHQVHRI6LHPHQV$*
)DEULTXpSDU%6++DXVJHUlWH*PE+WLWXODLUHGHVGURLWVG·XWLOLVDWLRQGHODPDUTXH6LHPHQV$*
*HIDEULFHHUGGRRU%6++DXVJHUlWH*PE+RQGHUKDQGHOVPHUNOLFHQWLHYDQ6LHPHQV$*
3URGXFHUHWDI%6++DXVJHUlWH*PE+PHGYDUHPUNHOLFHQVIUD6LHPHQV$*
3URGXVHUWDY%6++DXVJHUlWH*PE+XQGHU6LHPHQV$*VYDUHPHUNHOLVHQV
7LOOYHUNDVDY%6++DXVJHUlWH*PE+XQGHUYDUXPlUNHVOLFHQVIUnQ6LHPHQV$*
9DOPLVWDQXW%6++DXVJHUlWH*PE+6LHPHQV$*QP\|QWlPlOOlWDYDUDPHUNLQNl\WW|OXYDOOD
)DEULFDGRSRU%6++DXVJHUlWH*PE+EDMROLFHQFLDGHPDUFDGH6LHPHQV$*
)DEULFDGRSHOD%6++DXVJHUlWH*PE+VREOLFHQoDGHPDUFDFRPHUFLDOGD6LHPHQV$*
ƘƮǀƮƿƷƲǁƩƳƲǀƮƶƮLjǀƴƺ%6++DXVJHUlWH*PE+ƹƲƩƱƲƶƮƲƹƼƽƶƷƼljƿƫƹƮǀƼƾǀƴƾ6LHPHQV$*
%6+(Y$OHWOHUL6DQD\LYH7LFDUHW$ûWDUDI×QGDQ6LHPHQV$*QLQ7LFDUL0DUND/LVDQV×LOHUHWLOPLüWLU
:\SURGXNRZDQRSU]H]%6++DXVJHUlWH*PE+QDZDUXQNDFKOLFHQFMLQDNRU]\VWDQLH]H]QDNX
WRZDURZHJR6LHPHQV$*
*\iUWyD%6++DXVJHUlWH*PE+D6LHPHQV$*YpGMHJ\KDV]QiODWLHQJHGpO\HDODSMiQ
ǪȋȉȃȂǽȀǿȀȈȉȉȍ%6++DXVJHUlWH*PE+ȊȉȆȃȑȀȈȂȈǻ6LHPHQV$*
3URGXVGH%6++DXVJHUlWH*PE+VXEOLFHQŘć6LHPHQV$*
꜍ꝜꝵꝅꝘ˟ꜳꝭ꜠ꜧ꜐ꝗꝝꜝꝬ˻©%6++DXVJHUlWH*PE+ꜯ꜐˝˫˝ꝫ꜊꜍ꝄꝧꝝꜙꝝꝘꝫꝠꝧꝠ꜇ꝑꝘ˟ꝛꜬꝴ˟ª꜍ꜽꜬ˟ꝧ꜊ꝃꝭꝡꜵ꜑Ꝙ˟ꝛ꜐
6LHPHQV$*ꜩꝡꝝꝭꜬ꜍Ꝭ˩꜇ꜙ꜑Ꝙ˟
8001027899
ϱέΎϴΘΧ΍ϲϠϴϤϜΗϖΤϠϣ
*
de * Optionales Zubehören * Optional accessoriesfr * Accessoires en optionnl * Optionele toebehorenda * Ekstra tilbehørno * Valgfritt tilbehørsv * Extratillbehörfi * Lisävarusteetpt * Acessórios opcionaises * Accesorio opcionalel * Εναλλακτικά εξαρτήματαtr * İsteğe bağlı aksesuarlarpl * Wyposażenie opcjonalnehu * Opcionális tartozékokbg * Опционални аксесоариro * Приладдя (опціонально)
ar
*
*
*
*
*
1
7

여기에서 Siemens VSZ2NC101에 대한 매뉴얼을 무료로 보십시오. 이 매뉴얼은 카테고리 진공 청소기에 속하며 8.2 평균을 가진 1 사람들의 평가를 받았습니다. 이 매뉴얼은 다음 언어로 제공됩니다: 영어. Siemens VSZ2NC101에 대해 질문이 있습니까? 아니면 도움이 필요하십니까? 여기에 질문하십시오.

도움이 필요하십니까?

Siemens 에 대해 질문이 있고, 그에 대한 답을 설명서에서 찾을 수 없나요? 여기에서 질문하십시오. 문제와 귀하의 질문에 대한 명확하고 포괄적인 설명을 제공하십시오. 귀하의 문제와 질문에 대해서는 다른 Siemens 소유자가 더 쉽게 좋은 답변을 제공할 수 있습니다.

질문 수: 0

일반사항
Siemens
VSZ2NC101 | VSZ2NC101
진공 청소기
4242003707821
영어
사용자 매뉴얼 (PDF)
에너지 관리
최대 입력 전력750 와트
연간 에너지 소비40 킬로와트
AC 입력 주파수50 헤르츠
전류10 암페어
650 와트
디자인
유형실린더 진공청소기
더스트 용기 유형먼지봉투
먼지 용량3.5 L
상품 색상Black, Blue, Silver
유연 호스
청소 유형건식
흡입관 종류육안으로는 보이지 않는
튜브 재료금속
성능
필터링 진공 청소기 공기마이크로
적합한 사용가정용
청소 표면Carpet, Hard floor
-
E
D
소음도81 데시벨
작동 반경8 미터
이동식 필터
필터 세척 가능
먼지 분리 방법여과식
인체공학
자동 전선 감기 기능
코드 길이5 미터
전기선 정리장치
통합 켜짐/꺼짐 스위치
무게 및 크기
너비260 밀리미터
깊이295 밀리미터
높이370 밀리미터
무게4200 g
중량(액세서리 제외)3000 g
패키지 무게5100 g
기술 상세 특성
바퀴
더 보기

설명서에서 질문에 대한 답을 찾을 수 없습니까? 아래 Siemens VSZ2NC101에 대해서 FAQ에서 질문에 대한 답변을 찾을 수 있습니다.

귀하의 질문이 목록에 없습니까? 여기에 질문하십시오.

결과 없음