Speedlink SL-6430 Meta 매뉴얼

Speedlink SL-6430 Meta
8.5 · 1
PDF 매뉴얼
 · 2 페이지
영어
매뉴얼Speedlink SL-6430 Meta

Quick install Guide

Vers. 1.0
PL
Użytkowanie zgodne z przezna-czeniem
Ten produkt jest przeznaczony do użytku
tylko jako urządzenie do wprowadzania do
podłączenia do komputera i do użytkowania
tylko w pomieszczeniach zamkniętych.
Jöllenbeck GmbH nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za uszkodzenia produktu
lub obrażenia u ludzi na skutek nieuważnego,
nieprawidłowego, niewłaściwego lub
niezgodnego z określonym przez producenta
użytkowania produktu.
Zagrożenia dla zdrowia
W przypadku skrajnie długiego posługiwania
się urządzeniami do wprowadzania może
dojść do problemów zdrowotnych, jak złe
samopoczucie czy bóle głowy. Dlatego
należy robić regularne przerwy, a w razie
powtarzających się problemów należy
zasięgnąć porady lekarza.
Informacja o zgodności
Silne pola elektrostatyczne, elektryczne lub
elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości
(urządzenia radiowe, telefony przenośne, tele-
fony komórkowe, mikrofalówki, rozładowania
elektryczne) mogą być przyczyną zakłóceń
w działaniu urządzenia (urządzeń). W takim
wypadku należy zachować większą odległość
od źródeł zakłóceń.
Pomoc techniczna
Na naszej stronie internetowej pod adresem:
www.speedlink.com znajduje się odpowiedni
formularz zgłoszeniowy. Alternatywnie można
również wysłać do nas wiadomość pocztą
elektroniczną na adres:
support@speedlink.com
DK
Anvendelsesområde
Dette produkt er kun egnet som inputenhed
og skal sluttes til en computer og anvendes
i lukkede rum. Jöllenbeck GmbH påtager
sig intet ansvar for skader på produktet eller
personskader som følge af uforsigtig, uhen-
sigtsmæssig, forkert anvendelse af produktet
eller anvendelse, som er i modstrid med
producentens anvisninger.
Sundhedsrisiko
Ved anvendelse i meget lang tid kan inputen-
heder være årsag til sundhedsmæssige skader
som ubehag eller smerter. Hold regelmæssigt
pause, og søg læge, hvis problemerne gen-
tager sig.
Overensstemmelsesinfo
Ved indvirkning fra kraftige statiske, elektriske
eller højfrekvente felter (radioanlæg, mobiltele-
foner, mikrobølgeaadninger) kan apparatets
(apparaternes) funktion begrænses. Prøv i
så fald at øge afstanden til apparaterne, der
forstyrrer.
Teknisk support
På vores webside www.speedlink.com kan du
nde en supportformular. Som alternativ kan
du sende en e-mail direkte til supportafdelin-
gen: support@speedlink.com
Volume downStand byPlay/pausePrevious trackNext track
Stop
Volume upCalculator
Mute
Favorites
Web
EmailSearchComputer
GR
Χρήση σύμφωνη με τους κανονισμούς
Αυτό το προϊόν ενδείκνυται μόνο ως συσκευή
εισαγωγής για τη σύνδεση σε έναν υπολογιστή
και για τη χρήση σε κλειστούς χώρους. Η Jöl-
lenbeck GmbH δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη
για ζημιές στο προϊόν ή για τραυματισμούς
ατόμων λόγω απρόσεκτης, ακατάλληλης,
εσφαλμένης χρήσης ή χρήσης του προϊόντος
για διαφορετικό από τον αναφερόμενο από τον
κατασκευαστή, σκοπό.
Κίνδυνοι για την υγεία
Σε εξαιρετικά μακρά χρήση συσκευών
εισαγωγής, μπορεί να εμφανιστούν ενοχλήσεις
στην υγεία όπως σωματική δυσφορία ή πόνοι.
Κάνετε τακτικά διαλείμματα και αναζητάτε
ιατρική συμβουλή σε επίμονα προβλήματα.
Υπόδειξη συμμόρφωσης
Υπό την επίδραση δυνατών στατικών,
ηλεκτρικών πεδίων ή πεδίων υψηλής
συχνότητας (ασύρματες εγκαταστάσεις,
κινητά τηλέφωνα, αποφορτίσεις συσκευών
μικροκυμάτων) ίσως υπάρξουν επιδράσεις στη
λειτουργία της συσκευής (των συσκευών). Σε
αυτή την περίπτωση δοκιμάστε να αυξήσετε
την απόσταση προς τις συσκευές που
δημιουργούν παρεμβολή.
Τεχνική υποστήριξη
Στην ιστοσελίδα μας www.speedlink.com
έχουμε ετοιμάσει ένα έντυπο υποστήριξης.
Εναλλακτικά μπορείτε να στείλετε ένα E-mail
στο τμήμα υποστήριξης:
support@speedlink.com
CZ
Použití podle předpisů
Tento produkt je vhodný pouze jako vstupní
zařízení pro zapojení do počítače a použití
v uzavřených prostorách. Firma Jöllenbeck
GmbH nepřebírá ručení za poškození
výrobku nebo zranění osob, vzniklé v důsledku
nedbalého, neodborného, nesprávného použití
výrobku, nebo v důsledku použití výrobku k
jiným účelům, než byly uvedeny výrobcem.
Zdravotní rizika
Extrémně dlouhé používání vstupních zařízení
může být příčinou zdravotních problémů, jako
jsou bolesti nebo nevolnost. Dělejte časté
přestávky a v případě opakujících se problémů
konzultujte lékaře.
Informace o konformitě
Za působení silných statických, elektrických,
nebo vysokofrekvenčních polí (rádiová
zařízení, mobilní telefony, mikrovlnné výboje)
může dojít k omezení funkčnosti přístroje
(přístrojů). V takovém případě se pokuste
zvětšit distanci k rušivým přístrojům.
Technický suport
Na našich webových stránkách
www.speedlink.com jsme pro Vás připravili
suportový formulář. Jako alternativu můžete
supportu napsat přímo email na adresu:
support@speedlink.com
Meta

MultiMedia keYBOard

sl-6430-Bk
©2011 Jöllenbeck GmbH. All rights reserved. SPEEDLINK
®
, the SPEEDLINK word mark and the
SPEEDLINK swoosh are registered trademarks of Jöllenbeck GmbH. Jöllenbeck GmbH shall not be
made liable for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to
change without prior notice. JÖLLENBECK GmbH, Kreuzberg 2, 27404 Weertzen, GERMANY
SE
Föreskriven användning
Den här produkten ska bara användas
inomhus som inputapparat och anslutas till
en dator. Jöllenbeck GmbH tar inget ansvar
för skador på produkt eller person som är ett
resultat av ovarsamhet, slarv, felaktig använd-
ning eller att produkten använts för syften som
inte motsvarar tillverkarens anvisningar.
Hälsorisker
Att använda inputapparater extremt länge kan
leda till problem med hälsan som t ex obehag
eller smärtor. Lägg in regelbundna pauser
och konsultera en läkare om problemen
återkommer.
Information om funktionsstörningar
Starka statiska, elektriska och högfrekventa
fält (radioanläggningar, mobiltelefoner,
urladdningar från mikrovågsugnar) kan
påverka apparatens/apparaternas funktion.
I så fall ska du försöka öka avståndet till den
apparat som stör.
Teknisk support
På vår webbsida www.speedlink.com har vi
lagt ut ett supportformulär. Alternativt kan
du skicka ett e-brev direkt till vår support:
support@speedlink.com
HU
Rendeltetésszerű használat
Ez a termék csak beadó készülékként
számítógépre történő csatlakoztatáshoz és
zárt helyiségben való használatra alkalmas.
A Jöllenbeck GmbH nem vállal felelősséget
a termékben keletkezett kárért vagy vagy
személyi sérülésért, ha az gyelmetlen,
szakszerűtlen, hibás, vagy nem a gyártó által
megadott célnak megfelelő használatból eredt.
Egészségügyi kockázat
Ha rendkívül hosszú ideig használjuk a beadó
készülékeket, olyan egészségügyi panaszok
léphetnek fel, mint rossz közérzet vagy
fájdalom. Rendszeresen tartson szünetet és
visszatérő panasz esetén forduljon orvoshoz.
Megfelelőségi tudnivalók
Erős statikus, elektromos vagy nagyfrekven-
ciájú mezők (rádióberendezések, mobiltelefo-
nok, vezetékmentes telefonok, mikrohullámú
sütők, kisülések) hatására a készülék (a kés-
zülékek) működési zavara léphet fel. Ebben az
esetben próbálja meg növelni a távolságot a
zavaró készülékekhez.
Műszaki támogatás
A www.speedlink.com honlapon található
támogatási formanyomtatványunk. Másik
lehetőség még, hogy a Támogatásnak közve-
tlenül e-mailt is küldhet:
support@speedlink.com
CZ
1. Zastrčte konektor USB do volného USB rozhraní na Vašem počítači. Operační systém automaticky rozpozná přístroj a jej nainstaluje.2. Po stranách je k dispozici 14 přídavných kláves s různými funkcemi (viz graku).3. Ke zvýšení sklonu klávesnice vyklopte nožičky na spodní straně klávesnice. K vedení USB kabelu zvenčí na levé nebo pravé straně využijte integrovaný systém vedení kabelu.
GR
1. Συνδέστε το βύσμα USB με μια ελεύθερη διασύνδεση USB του υπολογιστή σας. Η συσκευή αναγνωρίζεται αυτόματα από το λειτουργικό σύστημα και εγκαθίσταται.2. Στα πλάγια διατίθενται 14 επιπρόσθετα πλήκτρα με διαφορετικές λειτουργίες (δείτε το γραφικό).3. Για να αυξήσετε την κλίση του πληκτρολογίου, ανοίξτε τα πόδια στην κάτω πλευρά του πληκτρολογίου. Χρησιμοποιήστε το ενσωματωμένο σύστημα τοποθέτησης καλωδίου για να οδηγήσετε το καλώδιο USB στην αριστερή ή στη δεξιά πλευρά προς τα έξω.
FI
1. Liitä USB-pistoke tietokoneen vapaaseen USB-liitäntään. Käyttöjärjestelmä tunnistaa ja asentaa laitteen automaattisesti.2. Sivuissa on käytettävissä 14 lisäpainiketta, joilla on erilaisia toimintoja (katso kuva).3. Lisää näppäimistön kaltevuutta kääntämällä näppäimistön alla olevat jalat ulos. Vie USB-johto ulos vasemmalta tai oikealta puolel-ta integroidun johtojenhallintajärjestelmän avulla.
PL
1. Podłącz wtyk USB do wolnego portu USB w komputerze. Urządzenie zostanie automatycznie rozpoznane i zainstalowane przez system opera-cyjny.2. Po bokach znajduje się 14 dodatkowych klawiszy z różnymi funkcjami (patrz graka).3. Aby zwiększyć nachylenie klawiatury, rozłóż nóżki na spodzie klawiatury. Skorzystaj z wbudowanej prowadnicy kabla, by poprowadzić kabel po lewej lub prawej stronie klawiatury.
DK
1. Slut USB-stikket til en ledig USB-port på com-puteren. Apparatet genkendes automatisk af operativsystemet og installeres.2. På siderne er der 14 specialtaster med forskellige funktioner (se grakken).3. Hvis du vil forhøje tastaturets hældning, kan du klappe fødderne på undersiden af tastaturet ud. Brug det integrerede kabelstyringssystem til at føre USB-kablet ud på venstre eller højre side.
SE
1. Sätt USB-kontakten i en ledig USB-port på din da-tor. Produkten upptäcks och installeras automatiskt av operativsystemet.2. På sidorna sitter 14 extraknappar med olika funkti-oner (se grask bild).3. Fäll ut fötterna på undersidan av tangentbordet för att öka lutningen. Använd det integrerade kabelhanteringssystemet för att föra ut USB-kabeln på vänster eller höger sida.
NO
Πληκτρολόγια/Ποντίκια
Σε εξαιρετικά μεγάλης διάρκειας χρήση
συσκευών εισαγωγής, μπορεί να εμφανιστούν
προβλήματα υγείας. Σε αυτή την περίπτωση
κάνετε διαλείμματα έως ότου ανακουφιστείτε
από τις ενοχλήσεις.
Χρήση σύμφωνη με τους κανονισμούς
Αυτό το προϊόν ενδείκνυται μόνο ως συσκευή
εισαγωγής για τη σύνδεση σε έναν H/Y ή σε
Mac
®
. Η Jöllenbeck GmbH δεν αναλαμβάνει
καμία ευθύνη για ζημιές στο προϊόν ή για
τραυματισμούς ατόμων λόγω απρόσεκτης,
ακατάλληλης, εσφαλμένης χρήσης ή χρήσης
του προϊόντος για διαφορετικό από τον
αναφερόμενο από τον κατασκευαστή, σκοπό.
Υπόδειξη συμμόρφωσης
Υπό την επίδραση δυνατών στατικών,
ηλεκτρικών πεδίων ή πεδίων υψηλής
συχνότητας (ασύρματες εγκαταστάσεις,
κινητά τηλέφωνα, αποφορτίσεις συσκευών
μικροκυμάτων) ίσως υπάρξουν επιδράσεις στη
λειτουργία της συσκευής (των συσκευών). Σε
αυτή την περίπτωση δοκιμάστε να αυξήσετε
την απόσταση προς τις συσκευές που
δημιουργούν παρεμβολή.
Τεχνική υποστήριξη
Στην ιστοσελίδα μας www.speedlink.com
έχουμε ετοιμάσει ένα έντυπο υποστήριξης.
Εναλλακτικά μπορείτε να στείλετε ένα E-mail
στο τμήμα υποστήριξης:
support@speedlink.com
FI
Määräysten mukainen käyttö
Tämä tuote soveltuu ainoastaan syöttölait-
teeksi tietokoneeseen liitettäväksi ja käyttöön
suljetuissa tiloissa. Jöllenbeck GmbH ei ota
minkäänlaista vastuuta tuotteeseen syntyvistä
vaurioista tai henkilöiden loukkaantumisista,
jotka johtuvat tuotteen huolimattomasta,
asiattomasta, virheellisestä tai valmistajan
ohjeiden vastaisesta, käyttötarkoituksesta
poikkeavasta käytöstä.
Terveyshaitat
Äärimmäisen pitkä syöttölaitteiden käyttö voi
aiheuttaa terveydellisiä vaivoja, kuten huonoa
oloa tai kipuja. Pidä säännöllisesti taukoja ja
kysy lääkäriltä apua, jos ongelmat toistuvat.
Vaatimustenmukaisuutta koskeva huomautus
Voimakkaat staattiset, sähköiset tai
korkeataajuuksiset kentät (radiolaitteistot,
matkapuhelimet, mikroaaltopurkaukset) voivat
vaikuttaa laitteen (laitteiden) toimintaan. Laite
on silloin yritettävä siirtää kauemmas häiriön
aiheuttavista laitteista.
Tekninen tuki
Yrityksemme internetsivulla
www.speedlink.com on tukilomake. Tekniselle
tuelle voi lähettää vaihtoehtoisesti myös
sähköpostia: support@speedlink.com
NO
1. Koble USB-pluggen til en leding USB-port på datamaskinen. Apparatet registreres og installeres automatisk av operativsystemet.2. På sidene er det 14 ekstra taster med ulike funksjoner (se illustrasjon).3. For å øke vinkelen på tastaturet, folde ned føttene på undersiden av tastaturet. Bruk det integrerte kabeladministrasjonssystemet for å føre USB-kabelen ut på venste eller høyre side.
HU
1. Csatlakoztassa az USB-csatlakozót számítógépe szabad USB portjára. A készüléket az operációs rendszer magától felismeri és telepíti.2. Oldalt különböző funkciójú 14 plusz gomb áll rendelkezésre (lásd az ábrát).3. Ha növelni szeretné a billentyűzet dőlésszögét, hajta le az alján lévő talpakat. Használja a beépített kábeltartót, hogy az USB kábelt a bal és jobb oldalt kifele vezesse.

여기에서 Speedlink SL-6430 Meta에 대한 매뉴얼을 무료로 보십시오. 이 매뉴얼은 카테고리 키보드에 속하며 8.5 평균을 가진 1 사람들의 평가를 받았습니다. 이 매뉴얼은 다음 언어로 제공됩니다: 영어. Speedlink SL-6430 Meta에 대해 질문이 있습니까? 아니면 도움이 필요하십니까? 여기에 질문하십시오.

도움이 필요하십니까?

Speedlink 에 대해 질문이 있고, 그에 대한 답을 설명서에서 찾을 수 없나요? 여기에서 질문하십시오. 문제와 귀하의 질문에 대한 명확하고 포괄적인 설명을 제공하십시오. 귀하의 문제와 질문에 대해서는 다른 Speedlink 소유자가 더 쉽게 좋은 답변을 제공할 수 있습니다.

질문 수: 0

일반사항
Speedlink
SL-6430 Meta
키보드
영어
사용자 매뉴얼 (PDF)

설명서에서 질문에 대한 답을 찾을 수 없습니까? 아래 Speedlink SL-6430 Meta에 대해서 FAQ에서 질문에 대한 답변을 찾을 수 있습니다.

귀하의 질문이 목록에 없습니까? 여기에 질문하십시오.

결과 없음